ХОЛБОО НАВИГАЦИ АЖИГЛАЛТЫН АЛБА


АЮУЛЫГ МЭДЭЭЛЭХ ХУУДАС
/энэхүү мэдээллийг нягтлан шалгасны дараа бүртгэж хадгална/
Огноо Цаг Нэр Гарын үзэг
Энэхүү мэдээлэх хуудсанд бичигдсэн зүйлүүд зөвхөн нислэгийн болон агаарын навигацийн үйлчилгээний байгууламжийн аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангах, дээшлүүлэхэд ашиглагдана. Мэдээлэл өгсөн таны зөвшөөрөлгүйгээр нэр, албан тушаалыг холбогдох албан тушаалтан болон хэн нэгэнд гаргаж өгөхгүй бөгөөд бүртгэлд нэр, албан тушаалыг арилгах болно.
А.Аюулын байршил
Б.Ямар аюул, эрсдэл байв /дэлгэрэнгүй бичнэ үү/
В.Энэхүү аюул эрсдэлийг бууруулах, арилгах талаар авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал