Бидний Тухай

Зорилго

Иргэний нисэхийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, агаарын тээвэрлэгчид, нислэг үйлдэж буй агаарын хөлгүүдэд холбоо, навигаци, бодит ажиглалт, цахилгаан хангалтын найдвартай үйлчилгээг үзүүлэх

Зорилт

Холбоо, навигаци, бодит ажиглалт, цахилгааны тоног төхөөрөмж, байгууламжуудын тоног төхөөрөмжийн найдваржилтыг 99,9999% хүртэл дээшлүүлж, нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангах

Бидний тухай товч

Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газрын харъяа Холбоо, Навигаци, Ажиглалтын алба нь Иргэний нисэхийн дүрэм 171-ын дүрмийн шаардлагыг бүрэн хангасан агаарын навигацийн үйлчилгээний техникийн байгууллагын гэрчилгээжсэн байгууллага юм. Тус алба нь Иргэний нисэхийн дүрэм болон холбогдох хууль, дүрэм, журам, заавар, олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага ICAO-ын заавар, зөвлөмжид нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг билээ. Холбоо, навигаци, бодит ажиглалтын үйлчилгээний алба нь өнөөгийн байдлаар нийт 210 инженер техникийн ажилчидтай үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус алба нь үндсэн 9 хэсгээс тогтоно.

Мэдээллийн технологийн үйлчилгээ үзүүлж байна

Эрх зүй

Манай байгууллага нь Монгол Улсын иргэний нисэхийн багц дүрэм болон Олон Улсын иргэний нисэхийн байгууллага ICAO-ын дүрэм, зөвлөмжийн дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

  • Монгол Улсын иргэний нисэхийн багц дүрэм, бусад холбогдох дүрэм журам
  • ICAO Annex 10 болон бусад стандарт, зөвлөмжүүд
  • Иргэний нисэхийн дүрэм 171
  • Үйл ажиллгааны заавар 171.79
  • ISO 9001 Чанарын удирдлагын тогтолцоо
  • Чанарын гарын авлага

Аюулгүй ажиллагаа

  • 6.15 Аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны журам

Дэлгэрэнгүй

Төсөл хөтөлбөрүүд

Манай байгууллага 2014-2015 онд доорх дараах төсөл, төлбөрүүдийг хэрэгжүүллээ.

Ажиглалтын хоёрдогч радио локатор

Дэлгэрэнгүй

Нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагийн автоматжуулалтын систем

Дэлгэрэнгүй

Автомат хамааралтай ажиглалтын систем - ADSB

Дэлгэрэнгүй

Сансрын холбооны станцын шинэчлэл

Дэлгэрэнгүй

Чиглүүлэх станц

Дэлгэрэнгүй

Шинэ нисэх буудлын шилэн кабелийн холболт

Дэлгэрэнгүй